skip to Main Content

Queda constituït el nou nou consistori del mandat 2019-2023.

6 regidors d’UPM i els 4 d’ERC  formaran el proper govern municipal.

REGIDORIES:

 

Serveis Generals, Política Territorial, Política Econòmica i Gestió del contracte de l’abastament d’aigua potable

Alcalde: Jordi Colomí i Massanas

Alcaldia i comunicació

 • Coordinació de totes les àrees d’actuació
 • Coordinació dels serveis centrals i d’assesorament legal de la corporació.

Serveis Generals

 • Administració electrònica, bon govern i transparència.
 • Serveis d’informació i atenció a la ciutadania i Registre d’entrada i sortida de documents.
 • Pla d’organització i reforma administrativa.
 • Informàtica.
 • Pla d’implantació de l’Administració electrònica.
 • Pla Govern Obert.
 • Unitat de Transparència.
 • Resoldre, amb caràcter centralitzat, totes les sol·licituds d’accés a la informació que els ciutadans i ciutadanes dirigeixin a l’Ajuntament o als seus ens instrumentals vinculats presents i futurs (sense perjudici de la seva delegació).
 • Redacció, i coordinació del seguiment d’aplicació del Programa d’Actuació Municipal.
 • Responsabilitat patrimonial i assegurances.

Definició de la política econòmica i de la política territorial.

Direcció de la gestió del servei d’aigua potable.

Qualsevol altra activitat relacionada amb l’Àrea, de competència de l’Alcaldia, que no hagi estat objecte de delegació general ni especial a favor d’un altre regidor.

Promoció Econòmica i Desenvolupament, Comunicació, Seguretat Ciutadana i Hisenda

Regidor: Josep Martinoy i Casademont

Seguretat ciutadana:

– Policia local:

 • Vigilància i ordenació del trànsit i circulació.
 • Seguretat i protecció de persones i béns.
 • Policia de platja.
 • Gestió de les zones de càrrega i descàrrega.
 • Llicències de guals

– Protecció civil:

 • Execució del Pla d’emergències municipal.
 • Incendis i salvaments.
 • Inundacions i emergències.

Mobilitat urbana:

 • Taxis.
 • Transport públic.
 • Pla d’aparcaments.
 • Zona blava.
 • Exercici de la potestat sancionadora en matèria de trànsit i zones blaves.

Serveis Econòmics:

 • Gestió tresoreria i ordenació de pagaments: planificar i dirigir i el maneig i custòdia de fons, valors i efectes de l’Entitat Local, de conformitat amb allò establert per les disposicions legals vigents.
 • Planificar, dirigir i coordinar els serveis recaptadors.
 • Donar les directrius per coordinar els recursos humans, econòmics i materials que estiguin al seu càrrec per tal d’assegurar els seus objectius i programes.
 • L’elaboració del pressupost municipal, l’execució pressupostària d’ingressos i despeses, ordenar la incoació dels expedients de modificació de crèdit, aprovar les modificacions de pressupost que no siguin competència del Ple, l’aprovació de la liquidació del pressupost, la rendició dels comptes anuals.
 • Impuls de la recaptació tant en voluntària com en executiva i de la gestió del servei de cadastre municipal.
 • Aprovació de liquidacions tributaries, aprovació dels padrons de taxes i preus públics, exercir les potestat de comprovació, investigació i sanció mitjançant el servei d’inspecció de tributs, aprovar els plans d’inspecció de tributs, reconeixement i denegació d’exempcions, bonificacions i no subjeccions de tributs i preus públics, la resolució dels recursos i reclamacions inclosa la facultat d’anul·lació de liquidacions, declaració de la prescripció, fallit i insolvència dels deutes tributaris i de preus públics, resolució dels expedients de devolucions d’ingressos, concessió i denegació dels ajornaments i fraccionaments de pagaments, resolució de les peticions desuspensió de tributs i preus públics. L’execució d’avals, la resolució dels expedients de reintegraments del cost dels avals i altres garanties. L’expedició de certificacions de descobert. Resolució de les peticions de subministrament d’informació sobre les bases de dades de drets públics.

Promoció econòmica:

 • Promoció industrial.
 • Desenvolupament de la promoció econòmica del municipi.
 • Desenvolupament de les diverses fires que no estiguin atribuïdes específicament a un altre regidor.
 • Foment de l’activitat industrial.
 • La seguretat industrial.
 • Foment de la innovació.
 • Energia i mines.
 • L’economia social, les cooperatives i l’autoempresa.
 • Les relacions laborals i la inspecció de treball.
 • Foment de l’ocupació.

Gestió de l’Espai Medes:

 • Direcció, coordinació i seguiment de la construcció i futur funcionament de l’edifici de l’Espai Medes.

Dinamització econòmica de l’Espai Ter:

 • Direcció, coordinació i impuls econòmic del funcionament de l’equipament de l’Espai ter.
 • Direcció de la comunicació i difusió pública de l’Espai Ter.

Comunicació:

 • Proposta de definició i direcció de la política informativa de l’Ajuntament en col·laboració amb la comunicació i avaluació periòdica de la mateixa.
 • Elaboració, seguiment i avaluació de plans de comunicació, tant interna com externa, per a la difusió dels missatges institucionals.
 • Gestió dels recursos econòmics de l’Ajuntament dedicats a la comunicació.
 • Implantació i seguiment de la imatge corporativa de l’Ajuntament.
 • Gestió de les relacions institucionals en l’àmbit de la comunicació.
 • Pla de comunicació interna.

Cultura, Festes, Recursos Humans i Convivència

Regidora: Roser Font i Pi

Serveis a la Ciutadania / Cultura i Festes:

 • Organització i seguiment del cicle festiu anual.
 • Coordinació programació cultural municipal.
 • Gestió del programa d’exposicions i de les arts visuals.
 • Programa música, teatre i dansa.
 • Gestió de l’aula d’arts plàstiques
 • Suport a la creació artística.
 • Gestió del programa d’activitats per a la dona i persones grans.
 • Dissenyar i planificar les línies d’actuació i objectius concrets de l’àmbit concret d’actuació, d’acord amb les orientacions i directrius establertes.
 • Assignar recursos, orientar i supervisar la planificació i el disseny d’actuacions.
 • Analitzar i avaluar els resultats i impactes derivats de les actuacions desenvolupades.
 • Control i seguiment de l’estat d’execució del pressupost assignat.
 • Biblioteca municipal.
 • Entitats culturals.
 • Agermanaments.
 • Solidaritat i cooperació.

Recursos humans:

 • Política i gestió de personal, excepte en aquelles atribucions indelegables de l’article 21.3 de la Llei  7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
 • Aprovació dels plans de vacances i formació del personal.
 • Servei de prevenció de riscos laborals.

Convivència:

 • Foment i promoció de la convivència i el civisme en l’espai públic.

 

Acció Social i Salut

Regidora: Anna Maria Bonada i Pérez

Acció social:

 • Atenció social a persones amb discapacitat funcional, menors d’edat, víctimes de violència de gènere i gent gran
 • Benestar de la infància, adolescència i tercera edat.
 • Persones amb diversitat funcional
 • Marginació social
 • Promoció de la dona i de la igualtat
 • Prevenció de la delinqüència i la drogodependència
 • Entitats de benestar social i tercer sector
 • Gestió de la llar de jubilats El Recer
 • Habitatge

Salut:

 • Campanya d’educació, prevenció i promoció sanitària.
 • Salut escolar.
 • Relacions amb el cap local de Sanitat.
 • Relacions amb Ambulatoris municipals.
 • Relacions amb el Centre d’assistència primària.
 • Serveis funeraris i cementiri.
 • Parcs urbans de salut i itineraris saludables.
 • Desfibril·ladors.
 • Suport psicològic per gestionar emergències al municipi.
 • Formació subvencionada per Dipsalut i fòrum sanitari.
 • Altres projectes que es vulguin dur a terme relacionades en promocionar la salut des de l’àmbit municipal.
 • Seguiment sanitari de les piscines d’ús públic.
 • Seguiment del Pla municipal de salut.
 • Centre d’acollida d’animals
 • Gestió de la fauna urbana
 • Gestió i control del servei d’eliminació de mosquits (Mancomunitat)

 

Destinació Turística Torroella-l’Estartit-Illes Medes, Comerç i Mercat

Regidora: Dúnia Oliveras i Bagué

Gestió de la destinació turística Torroella, Estartit i Medes:

 • Gestió dels esdeveniments en l’àmbit de la gestió turística.
 • Programes europeus.
 • Foment i Promoció turística.
 • Relació amb els col·lectius d’empresaris turístics.
 • Foment de les associacions i entitats turístiques.
 • Estació Nàutica
 • Plans i certificacions de qualitat turística.

Comerç i mercat:

 • Gestió i atorgament de llicències del mercat.
 • Comerç al detall.
 • Zones i superfícies comercials.
 • Promoció comercial.
 • Relació amb el sector i iniciatives mixtes.
 • Relació amb associacions i entitats de comerciants.

 

Esports, desenvolupament de la zona esportiva, Món Rural i Fires

Regidor: Genís Pigem i Olivé

Esports:

 • Gestió de la política municipal d’esports.
 • Gestió dels equipaments esportius.
 • Relacions amb clubs i entitats esportives.
 • Promoció de l’esport nàutic i de platja.
 • Promoció de rutes a peu i cicloturístiques.
 • Activitats esportives.

Desenvolupament de la zona esportiva:

 • Fixar les directrius per al desenvolupament de la zona esportiva municipal
 • Aprovar els projectes i actes relacionats amb el desenvolupament de la zona esportiva que siguin competència de l’alcaldia.
 • Coordinar els serveis municipals en el desenvolupament del projecte.

Mon rural:

 • Promoció agrícola.
 • Camins rurals.
 • Recs i rieres.
 • Cambra agrària.
 • Comunitat de regants.
 • Reconducció d’aigües pluvials a la plana del Ter.

Fires:

 • Fira Empordà Cuina i Salut
 • Fira de Sant Andreu
Back To Top